Regulamin rekolekcji i wyjazdów

REGULAMIN ​​REKOLEKCJI ​​DLA ​​MŁODZIEŻY PROWADZONYCH ​​PRZEZ FUNDACJĘ „MŁODZI NA PROGU”

1.​  Udział w Rekolekcjach jest dobrowolny. Zapisy odbywają się w formie ustalonej przez Organizatora (przez formularz na stronie internetowej lub u swojego Animatora w parafii). Warunkiem zapisu jest wpłacenie w terminie wyznaczonym przez Organizatora zadatku. Najpóźniej w dniu przyjazdu na Rekolekcje Uczestnik uiszcza pozostałą opłatę.

2.​ Zapisując się na wydarzenie, Uczestnik (lub w przypadku osób niepełnoletnich Rodzic/Opiekun prawny) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Fundację „Młodzi na Progu” oraz na kontaktowanie się z nim Organizatorów zarówno przed, w trakcie jak i po rekolekcjach. Dane nie będą udostępniane osobom trzecim.

3. ​Każdy Uczestnik ma obowiązek oddania Organizatorowi wypełnionej i podpisanej przez Rodzica/Opiekuna prawnego Karty Uczestnika. Na Karcie Uczestnik zgłasza organizatorom Rekolekcji wszelkie przeciwwskazania związane z dietą (np. alergie) oraz choroby przewlekłe. Dodatkowo Rodzic/Opiekun prawny ma obowiązek wypełnienia i podpisania Oświadczenia odnośnie ewentualnej hospitalizacji i przyjmowanych leków. Kartę Uczestnika i oświadczenia należy oddać wyznaczonej przez Organizatora osobie pierwszego dnia Rekolekcji.

4.​ Stając się użytkownikiem Ośrodka Rekolekcyjnego Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu wewnętrznego tego ośrodka.

5.​ Uczestnik jest obecny na każdym ​punkcie programu.

6. ​Uczestnik jest zobowiązany do bezwzględnego stosowania się do poleceń, zakazów, nakazów wydawanych przez Organizatora, Animatora lub inną osobę z Ekipy.

7. ​Zabronione jest posiadanie i spożywanie alkoholu, zażywanie narkotyków, palenie papierosów oraz spożywanie innych środków odurzających i używek. W przypadku stwierdzenia u Uczestnika złamania tego punktu Regulaminu postępuje się zgodnie z punktem 17. niniejszego dokumentu.

8.​ W trakcie trwania rekolekcji Uczestnik ma bezwzględny zakaz opuszczania terenu ośrodka bez opieki Animatora.

9.​ Uczestnik ma obowiązek przestrzegania ciszy nocnej. W trakcie ciszy nocnej uczestnicy przebywają w swoich ​pokojach (obowiązuje bezwzględny zakaz opuszczania budynku). Animatorzy mają obowiązek sprawdzania przestrzegania przez Uczestników tego punktu Regulaminu.

10.​ Uczestnik informuje o każdej dolegliwości zdrowotnej Animatora lub osobę wyznaczoną do pełnienia funkcji Lekarza.

11​. Uczestnik na każdy punkt programu przychodzi punktualnie i jest odpowiednio przygotowany – zgodnie z zaleceniami Animatorów (np. sportowy ubiór).

12.​ Uczestnik wypełnia zlecone w trakcie Rekolekcji zadania, które obejmują pomoc w przygotowaniu niektórych punktów programu (animacje, modlitwa, Eucharystia itp.), dbanie o Ośrodek (np. sprzątanie), pomoc przy posiłkach. Zadania wykonuje pod opieką Animatora grupy.

13.​ Zabronione jest używanie sprzętów elektronicznych (telefonów komórkowych, tabletów, mp3 itd.) podczas punktów programu. Uczestnicy mogą korzystać z nich tylko w czasie przerw, przed rozpoczęciem i po zakończeniu punktów programu rekolekcji.

14.​ W trakcie trwania Rekolekcji uczestnicy są zakwaterowani w przydzielonych wcześniej pokojach. Obowiązuje zakaz noclegów koedukacyjnych i przebywania w pokojach płci przeciwnej (dotyczy to nie tylko nocy) pod karą wydalenia z rekolekcji.

15.​​ Podczas zorganizowanego wyjścia poza teren ośrodka Uczestnik ma obowiązek zachowywania zasad bezpieczeństwa, przestrzegania poleceń Ekipy, nie oddalania się od grupy oraz punktualnego stawienia się na miejscu zbiórki. Animator ma obowiązek każdorazowego przeliczenia swojej grupy, przed wyjściem sprawdzenia, czy Uczestnicy posiadają odpowiedni ubiór (np. w trakcie wyjścia w góry – buty, nakrycie głowy itp.) oraz czuwania nad tym, by uczestnicy nie tworzyli luk podczas poruszania się kolumną pieszych.

16.​ Każdy Uczestnik i Animator jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem i przestrzegania go.

17.​ W przypadku posiadania/spożywania alkoholu, narkotyków i innych używek, łamania któregokolwiek punktu Regulaminu, rażącego braku dyscypliny lub niestosownego zachowania Dyrektor Rekolekcji powiadamia o tym fakcie Rodzica/Opiekuna prawnego telefonicznie. Uczestnik zostaje zabrany z rekolekcji w trybie pilnym przez Rodzica na jego koszt. Wniesiona opłata (lub jej część) za Rekolekcje nie zostaje zwracana.

18. ​​Uczestnicy mają obowiązek posiadania odpowiedniego stroju, zgodnego z charakterem rekolekcji, a także wszystkich rzeczy wymienionych w Karcie Uczestnika (np. buty i kurtka na wyjście w teren, śpiwór, Pismo Święte).

19.​​ Animatorzy mają bezwzględny obowiązek przestrzegania poleceń Dyrektora Rekolekcji.

20.​​ Decyzje o podjęciu działań po zauważeniu wszelkich problemów, które wystąpią w trakcie trwania Rekolekcji, a które nie zostały wymienione w powyższym Regulaminie, podejmuje Dyrektor Rekolekcji wraz z Organizatorem, biorąc pod uwagę kwestie prawne (w tym bezpieczeństwo Uczestników). ​​Decyzje ​​podejmowane​​ przez​​ Kierownika są​​ ostateczne.

21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy materialne, które zabiera ze sobą uczestnik na własną odpowiedzialność.

22. Uczestnik wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku na zdjęciach wykonanych przez Animatora/ Dyrektora Rekolekcji na stronie MŁODZI NA PROGU (https://mlodzinaprogu.pl/) i SOCIAL MEDIACH FUNDACJI MŁODZI NA PROGU (Facebook, Instagram, YouTube).

23.​​ W ​​powyższym ​​regulaminie ​​następujące pojęcia są równoznaczne:

 • ​​Animator ​​jest ​​równoznaczny ​​z ​​Wychowawcą,
 • Organizator/Dyrektor​​ Rekolekcji ​​jest ​​równoznaczny ​​z ​​Kierownikiem ​​Wypoczynku ​​i ​​Kierownikiem Wycieczki​​ Szkolnej,
 • Ekipa ​​jest ​​równoznaczna ​​z ​​Kadrą.

TRESĆ OŚWIADCZENIA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO

W związku z uczestniczeniem mojego syna/mojej córki* w Rekolekcjach organizowanych przez  Fundację „Młodzi na Progu”, 41-800 Zabrze, ul. Wolności 198, wyrażam zgodę na:

 • Uczestniczenie mojego syna/mojej córki* w Rekolekcjach. Zlecam  opiekę nad moim dzieckiem Dyrektorowi rekolekcji oraz współpracującym z nim  wychowawcom.
 • Przetwarzanie danych osobowych mojego syna/mojej córki*, na potrzeby Rekolekcji zgodnie
  z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.
  z  2019r., poz. 1781 ze zm.).
 • Publikację wizerunku mojego syna/mojej córki* w materiałach związanych z Rekolekcjami
  i działalnością Fundacji, zgodnie z Ustawą  z dnia 4 lutego 1994r. o prawie
  autorskim i prawie pokrewnym (Dz. U. z 2019r. poz. 1231 z późn. zm.).

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych jest Fundacja „Młodzi na Progu” z siedzibą w Zabrzu (41-800) przy ul. Wolności 198. pod nr KRS 0000898266, NIP 6482804147, nr REGON 38885560800000. Aby skontaktować się z nami, wyślij wiadomość na adres e-mail: fundacjamlodzinaprogu@gmail.com.

Dane osobowe przetwarzane są w celu: prowadzenia korespondencji z osobą uczestniczącą w wydarzeniu bądź jej opiekunem prawnym, tworzenia list uczestników rekolekcji, warsztatów, konferencji czy spotkań, prowadzenia i obsługi wyjazdów, w tym rekolekcji, kursów i letniego wyjazdu dzieci i młodzieży.

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 pkt 1 lit. b) i c) RODO. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych.

Podanie danych jest obowiązkowe w celu prowadzenia i obsługi rekolekcji, warsztatów, konferencji czy spotkań, prowadzenia i obsługi wyjazdów, w tym rekolekcji, kursów i letniego wyjazdu dzieci i młodzieży, jest warunkiem uczestnictwa w tych wydarzeniach. Podanie danych jest dobrowolne w przypadku korespondencji z parafią, wspólnotą lub osobą, która nawiąże kontakt z fundacją „Młodzi na Progu”.

Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu, maksymalnie przez okres 3-ch lat (dane służące do obsługi i realizacji zamówienia) oraz 6-ciu lat (informacje rozliczeniowe).

Odbiorcami danych osobowych są: Dyrektorzy rekolekcji, warsztatów i kursów; Organizator wyjazdu rekolekcyjnego i współpracujący z nim wychowawcy.