Statut

STATUT
Fundacji „Młodzi na Progu”


ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Fundacja, której nazwa brzmi: Fundacja „Młodzi na Progu”, zwana w dalszej części „Fundacją”, ustanowiona została przez osobę fizyczną – Dominikę Ewelinę Machę-Kowalską – zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym 22 marca 2021 roku przed notariuszem Marcinem Niemcem, prowadzącym Kancelarię Notarialną w Gliwicach przy ulicy Jasnogórskiej 3, repertorium
A Numer 1260/2021, zawierającym oświadczenie
Fundatora o ustanowieniu Fundacji i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r.
o fundacjach oraz niniejszego statutu.

§ 2

1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
3. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej.
4. Siedzibą Fundacji jest miasto Zabrze.
5. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym do właściwego
realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
6. Fundacja prowadzi odpłatną oraz nieodpłatną działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczeństwa
w zakresie statutowym.
7. Fundacja może używać skróconej nazwy MNP.

§ 3

1. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 4

1. Dla realizacji swoich celów Fundacja może tworzyć oddziały, placówki, filie a także tworzyć fundacje, spółki, spółdzielnie lub przystępować do takich podmiotów.

2. Oddziały, placówki i filie tworzone i likwidowane są przez Zarząd.

§ 5

1. Fundacja ma prawo do używania znaku, pieczęci i odznak, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

2. Symbole, logo i nazwa Fundacji podlegają ochronie prawnej.

3. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami,
osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów Fundacji.

2
ROZDZIAŁ II
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 6

1. Celem Fundacji jest:
1) Promocja wiary, kultury i wartości chrześcijańskich;
2) Działanie na rzecz dzieci i młodzieży, w tym udzielanie pomocy w postaci: opieki, dokształcania, organizowania wypoczynku, zakładania i prowadzenia żłobków, przedszkoli i szkół niepublicznych, świetlic,
ochronek, klubów, internatów.
3) Działalność charytatywna oraz pomoc społeczna osobom potrzebującym, pokrzywdzonym przestępstwem oraz zagrożonym wykluczeniem społecznym, w tym pomoc rodzinom, dzieciom i młodzieży;
4) Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży;
5) Organizowanie działań ewangelizacyjnych, w szczególności: rekolekcji, kursów, seminariów, konferencji,
które mogą zbliżyć ludzi do Boga;
6) Organizowanie imprez, w tym imprez masowych, o charakterze ewangelizacyjnym;
7) Tworzenie i wspieranie rozwoju wspólnot chrześcijańskich i społeczności lokalnych;
8) Działalność edukacyjna;
9) Organizacja wolontariatu i innych działań społecznych;
10) Promowanie sportu i zdrowego stylu życia.

§ 7

1. Fundacja realizuje swoje cele przez:
1) Udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży w postaci: opieki, dokształcania, zakładania i prowadzenia żłobków,
przedszkoli i szkół niepublicznych, świetlic, ochronek, klubów, internatów, organizowanie wypoczynku, w tym wycieczek turystyczno-rekreacyjnych i kulturalnych, obozów, półkolonii i kolonii, także wyjazdów zagranicznych;
2) Udzielanie wsparcia duchowego oraz pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej, edukacyjnej, psychoedukacyjnej, pedagogicznej i prawnej osobom potrzebującym, zagrożonym wykluczeniem społecznym,
w tym osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom z rodzin dysfunkcyjnych;
3) Organizowanie spotkań, zajęć, treningów, prelekcji profilaktycznych, projektów mających na celu przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym oraz zapobieganie niedostosowaniu i wykluczeniu
społecznemu dzieci i młodzieży poprzez działanie profilaktyczne i integracyjne;
4) Organizowanie spotkań, zajęć, warsztatów, szkoleń, projektów, mających na celu tworzenie i promocję kultury propagującej wartości chrześcijańskie;
5) Organizowanie pomocy finansowej, rzeczowej i psychologicznej osobom potrzebującym i ich rodzinom;
6) Wykonywanie działalności wspomagającej edukację, w tym organizacja i prowadzenie szkoleń i warsztatów dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą, pozaszkolnych form edukacji artystycznej, prowadzenie nauki języków obcych oraz zajęć komputerowych;
7) Opracowanie i rozpowszechnianie kursów i materiałów szkoleniowych, w tym materiałów w postaci elektronicznej;
8) Współpraca z organami władz i administracji państwowej, kościołami, fundacjami, organizacjami, stowarzyszeniami w zakresie wymienionym w celach Fundacji;
9) Organizowanie koncertów, konferencji, kursów, rekolekcji o charakterze ewangelizacyjnym;
10) Tworzenie, i wspieranie rozwoju wspólnot chrześcijańskich i społeczności lokalnych;
11) Działalność wydawniczą w zakresie informacyjnym, artystycznym i naukowym, (publikacja książek, czasopism, albumów, płyt, gadżetów ewangelizacyjnych oraz wydawnictw na nośnikach elektronicznych);
12) Prowadzenie witryny internetowej, mediów społecznościowych;
13) Działalność promująca kulturę fizyczną i sport, dbanie o zdrowie i zdrowy styl życia;
14) Prowadzenie działań w zakresie organizacji wolontariatu i innych działań społecznych.

2. Fundacja realizując swoje cele statutowe współpracuje z organami administracji publicznej w zakresie wykonywania
zadań należących do sfery zadań publicznych, w szczególności wykonuje zadania zlecone przez organy administracji
publicznej na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Działalność wskazana
w niniejszym paragrafie prowadzona jest w sferze zadań publicznych na zasadzie pożytku publicznego.

3. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych, prowadzących działalność
zbieżną z celami Fundacji.

ROZDZIAŁ III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 8

1. Majątek Fundacji stanowi jej Fundusz Założycielski w kwocie pieniężnej 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych),
wymieniony w Akcie Notarialnym jej ustanowienia, oraz środki finansowe, ruchomości i nieruchomości, prawa
majątkowe i inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

2. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.

3. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

4. W Fundacji zabrania się:
1) Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanej dalej „osobami bliskimi”.
2) Przekazywania majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3) Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.
4) Zakupu towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie organów Fundacji lub jej pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 9

1. Majątek Fundacji może pochodzić w szczególności z:
1) darowizn, spadków i zapisów;
2) dotacji i subwencji oraz grantów;
3) dochodów ze zbiórek, aukcji i imprez publicznych;
4) dochodów z majątku Fundacji, jej praw majątkowych, w tym pożytki z tych praw;
5) odsetek i depozytów bankowych;
6) 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, obliczonego zgodnie z odrębnymi przepisami i przekazanego na
rzecz Fundacji;
7) działalności gospodarczej.

2. Wszystkie dochody Fundacji, w tym w szczególności dochody z działalności gospodarczej, Fundacja przeznacza na działalność statutową.

3. Nadwyżkę przychodów nad kosztami Fundacja przeznacza na działalność statutową.

4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

§ 10

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w kraju i za granicą, wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

2. Przedmiot prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej może pokrywać się z przedmiotem działalności statutowej Fundacji, określonym przez cel Fundacji i sposób realizacji tego celu.

3. Do celów prowadzenia działalności gospodarczej Fundacja może tworzyć odrębne, wewnętrzne jednostki organizacyjne, zwane dalej Jednostkami. Jednostki utworzone zgodnie z niniejszym artykułem podlegają Zarządowi Fundacji. Zarząd Fundacji może uchwalić regulamin organizacyjny tych Jednostek, określający w szczególności zakres i przedmiot działalności Jednostki, zasady powoływania i odwoływania osób kierujących działalnością Jednostki, zakres ich uprawnień i obowiązków.

4. Wartość środków majątkowych (oddzielnych od funduszu założycielskiego) przeznaczonych na prowadzenie
działalności gospodarczej wynosi co najmniej 1500 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych). Fundator wpłaca środki na ten
cel na konto Fundacji tuż po jej zarejestrowaniu.

5. Przedmiotem prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej zgodnie z PKD jest:
PKD 18.12.Z Pozostałe drukowanie,
• PKD 47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
• PKD 47.62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
• PKD 47.63.Z Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach,
• PKD 47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
• PKD 47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
• PKD 47.77.Z Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
• PKD 47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach,
• PKD 47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach,
• PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
• PKD 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,5
• PKD 55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie,
• PKD 58.11.Z Wydawanie książek,
• PKD 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
• PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,
• PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
• PKD 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
• PKD 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
• PKD 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
• PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
• PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych,
• PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
• PKD 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki,
• PKD 85.10.Z Wychowanie przedszkolne,
• PKD 85.20.Z Szkoły podstawowe,
• PKD 85.31.B Licea ogólnokształcące,
• PKD 85.31.C Licea profilowane,
• PKD 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
• PKD 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
• PKD 85.59.A Nauka języków obcych,
• PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
• PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację,
• PKD 87.90.Z Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem,
• PKD 88.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi,
• PKD 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana,
• PKD 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,
• PKD 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem,
• PKD 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
• PKD 94.91.Z Działalność organizacji religijnych,
• PKD 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.

ROZDZIAŁ IV
ORGANY I ORGANIZACJA FUNDACJI

§ 11

1. Organami Fundacji są:
1) Rada Fundacji.
2) Zarząd Fundacji.

2. Fundator może być członkiem organu Fundacji.

RADA FUNDACJI

§ 12

1. Rada Fundacji jest organem doradczym i kontrolnym Fundacji.

2. Pierwszy skład Rady Fundacji wybierany jest przez Fundatora. Następnych członków Rady powołuje swoją decyzją Fundator lub Rada Fundacji w drodze uchwały większością głosów wszystkich Członków Rady.

3. Rada Fundacji składa się z od 3 do 5 członków powoływanych na czas nieokreślony i pracuje na posiedzeniach
w systemie bezkadencyjnym.

4. W przypadku rezygnacji całego składu Rady Fundacji uprawnienie do jej ponownego powołania ma Fundator lub spadkobiercy Fundatora jak również osoby wskazane przez Fundatora w testamencie.

§ 13

1. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady.

2. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.

3. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, zgłoszony na piśmie.

4. Zawiadomienie o terminie Zebrania Rady Fundacji następuje w drodze elektronicznej na adresy e-mail podane przez członków Rady.

5. W przypadku braku możliwości lub zaniechania zwołania Zebrania Rady Fundacji przez Przewodniczącego, Radę
Fundacji zwołuje Zarząd Fundacji.

6. Z wyjątkiem przypadków powołanych w Statucie, Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

7. W posiedzeniu Rady Fundacji uczestniczy przedstawiciel Zarządu Fundacji z głosem doradczym.

§ 14

1. Do kompetencji Rady Fundacji należy:
1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji;
2) uchwalanie zmian statutu Fundacji;
3) wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji;
4) podejmowanie uchwały o likwidacji Fundacji;
5) nadzór nad realizacją kierunków działania Fundacji;
6) opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji;
7) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd;
8) podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu oraz ustalanie ich wynagrodzenia;
9) rozpatrywanie i zatwierdzanie corocznych sprawozdań z działalności Zarządu oraz udzielenie absolutorium Zarządowi Fundacji.

2. Rada Fundacji nie ma prawa wydawania Zarządowi wiążących poleceń co do prowadzenia spraw Fundacji.

3. Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań uprawniona jest do żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji.

§ 15

1. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku:
1) pisemnej rezygnacji z członkostwa;
2) śmierci członka Rady;
3) odwołania członka jednomyślną uchwałą Rady Fundacji, podjętą z wyłączeniem odwoływanego członka na wniosek co najmniej 3/4 składu Rady lub decyzją Fundatora;
4) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

2. Członkowie Rady Fundacji:
1) nie mogą być Członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
2) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3) nie mogą pobierać wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.

3. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady
Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.

ZARZĄD FUNDACJI

§ 16

1. Zarząd Fundacji składa się z od 3 do 5 członków, w tym Prezesa Zarządu, Wiceprezesa, Sekretarza.

2. Członków Zarządu pierwszej kadencji powołuje Fundator, do następnych kadencji – Rada Fundacji. Członkowie Zarządu wyznaczają z grona Zarządu Prezesa, Wiceprezesa Fundacji oraz Sekretarza.

3. Kadencja Zarządu trwa 5 lat.

4. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

5. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać zwrot poniesionych i uzasadnionych kosztów związanych z wykonywaniem swych funkcji.

6. Członkowie Zarządu mogą wykonywać swoje funkcje odpłatnie na podstawie stosunku zatrudnienia po uzyskaniu zgody Rady Fundacji. Warunki pracy i płace ustalone zostają w uchwale Rady Fundacji.

7. Członkowie Zarządu:
1) nie mogą być członkami Rady Fundacji;
2) muszą mieć pełną zdolność do czynności prawnych;8
3) nie mogą pozostawać w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej z członkami Rady Fundacji;
4) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

§ 17

1. Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady Fundacji w przypadku, kiedy działania członka Zarządu wyrządzają szkodę dla wizerunku, majątku lub realizacji celów Fundacji.

2. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje na skutek:
1) śmierci członka Zarządu;
2) złożenia rezygnacji z członkostwa;
3) skazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo
skarbowe;
4) odwołanie przez Radę Fundacji.

§ 18

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
1) realizacja celów statutowych;
2) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji, planów finansowych oraz sporządzenie sprawozdań z działalności Fundacji;
3) uchwalanie regulaminów;
4) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;
5) zatrudnianie pracowników i ustalanie warunków zatrudnienia i wysokości środków wynagrodzenia pracowników Fundacji;
6) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji;
7) występowanie z wnioskiem do Rady Fundacji o wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją;
8) podejmowanie innych działań i decyzji niezbędnych dla prawidłowego działania Fundacji o ile nie zostały zastrzeżone dla Rady Fundacji.

3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

4. O posiedzeniu oraz o treści projektu uchwały muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu. Posiedzenia
Zarządu zwołuje Prezes i przewodniczy im. Posiedzenie Zarządu odbywają się nie rzadziej, niż raz na pół roku.

5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

6. Zarząd zobowiązany jest przedkładać sprawozdania z działalności Fundacji uprawnionym do tego zgodnie z obowiązującym prawem instytucją, w terminach i formach określonych przez przepisy szczególne.

SPOSÓB REPREZENTACJI

§ 19

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, mogą składać: Prezes Zarządu Fundacji – jednoosobowo; dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.

2. W sprawach związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych lub zbyciem majątku Fundacji w kwocie powyżej 12.000 zł (słownie: dwunastu tysięcy złotych) niezbędne jest wyrażenie zgody przez Zarząd w drodze uchwały.

ROZDZIAŁ V
LIKWIDACJA FUNDACJI I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 20

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów członków Rady Fundacji.

3. Majątek pozostały po zlikwidowaniu Fundacji przeznacza się na cele społeczne zbieżne z celami Fundacji. O przeznaczeniu środków finansowych i majątku, pozostałych po likwidacji Fundacji, decyduje uchwała Rady Fundacji.

§ 21

1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów członków Rady Fundacji.

2. Zmiany statutu Fundacji mogą dotyczyć celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

§ 22

1. Fundacja może korzystać ze świadczeń Wolontariuszy w zakresie działań statutowych.
2. Wolontariusze wykonują świadczenia na rzecz Fundacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 23

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów. Decyzję o połączeniu podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały za zgodą Rady Fundacji.

2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mogłyby ulec istotnej zmianie cele Fundacji.
Zabrze, dnia 22. 03.2021 r